มาตรการควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

โครงการเฟซออฟพร้อมให้ปรึกษาศัลยกรรมย้อนวัย ด้วยมาตรการควบคุมและป้องกันภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเต็มรูปแบบ

1. ล้างมือฆ่าเชื้อทุกท่านก่อนเข้าโครงการเฟซออฟ

2. แจกแมสปิดปากเพื่อป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นละออง

3. สวมใส่ถุงมือยางเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคและแบคทีเรีย

4. ตรวจวัดไข้ของพนักงานและทุกท่านที่มาปรึกษาศัลยกรรมความงาม

🛡 เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจ ได้ปรึกษาเรื่องความสวยความงามอย่างปลอดภัย อุ่นใจ ห่างไกลจากโรคร้าย