รู้จักกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

 

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ศัลยกรรมเสริมความงามเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่งเป็นสาขาวิชาแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมทางด้านศัลยกรรมเสริมความงามโดยตรง นอกเหนือไปจากการผ่าตัดซ่อมแซมหรือเสริมสร้างความผิดปกติของร่างกาย และเพื่อรักษามาตรฐานในการให้การบริการทางศัลยกรรมเสริมความงาม ศัลยแพทย์ตกแต่งได้รวมตัวกันเป็นสมาคม ซึ่งมีอยู่ 2 สมาคมในประเทศไทย คือ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย โดยทั้งสองสมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ คือเป็นศูนย์รวมของศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อร่วมกันพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด และทันสมัย รวมถึงเป็นสื่อกลางที่จะติดต่อกับประชาชน เพื่อให้ความรู้และรับฟังปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับศัลยกรรมเสริมความงาม

วัตถุประสงค์หลักของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

ส่งเสริมความก้าวหน้าของศัลยแพทย์ตกแต่ง ในด้านการศึกษา ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนความรู้

เผยแพร่วิทยาการ  ช่วยเหลือและแนะนำประชาชน สมาชิกสาขา วิชาแพทย์และองค์การต่างๆ ในกรณียกิจที่เกี่ยวกับศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ควบคุมสมาชิก  ในการประกอบอาชีพทางศัลยกรรมตกแต่งให้ถูกต้องมีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อประชาชน

ส่งเสริม ร่วมมือ ช่วยเหลือและกระชับสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

ประชาชนทั่วไปพึงทราบว่า การทำงานทางด้านศัลยกรรมตกแต่งต้องการอาศัยการฝึกอบรมอย่างถูกต้องและประสบการณ์ที่มากเพียงพอ จึงจะเกิดผลดีและปลอดภัยแก่ผู้ป่วย หากมีปัญหาและต้องการข้อมูลทางด้านวิชาการ สามารถสอบถามข้อมูลทางด้านวิชาการที่สมาคมฯ ทั้งสองสมาคมฯ โดยมีช่องทางหลาย ๆ ช่องทางในการติดต่อ

  1. เว็บไซต์ของสมาคม คือ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (www.plasticsurgery.or.th) และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (www.surgery.or.th) ซึ่งในเว็บไซต์จะมีข้อความทางด้านวิชาการ มีการตอบคำถามสำหรับประชาชน มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ มีรายชื่อสมาชิกที่เป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

  2. ติดต่อได้ตามที่อยู่สมาคม คือ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางโทรศัพท์ 02 7166214 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ และหากคำถามใดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบได้ก็จะดำเนินการแจ้งต่อไปกรรมการบริหารเพื่อสอบถามคำตอบให้แก่ประชาชนได้

ขอคุณข้อมูลจาก สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย