มาตรการควบคุมและป้องกันภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 1